WordPress Widgets

WordPress Widgets WordPress பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கான சில பதிவுகளை எளிதாக வருகையாளர்களுக்கு காட்ட Widgets கள் பயன்படுகின்றன. நாம் பயன்படுத்தும் பல்வேறு பதிவுகளை Categories வழியாக பதிவு செய்வோம். அதனை ஒவ்வொரு Post வழியாக நாம் Sidebar களில் வெளிப்படுத்த இந்த Widget களைப் பயன்படுத்துகிறோம். நீங்கள் வேர்ட்பிரஸ் எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதைப் பற்றிய முழுவதுமாக அறிந்துகொள்ள How to Make a WordPress Website in 2020 Step by Step [Tamil] என்னும் நமது … Read more

WordPress Post vs Page

wordpress tutorials Post vs Page

WordPress Post vs Page WordPress Website உருவாக்கும்பொழுது இரண்டு வகையான சொல்லாடல்களை நாம் கேள்விபடுவோம். அவை Post, Page ஆகியவையாகும். இந்த இரண்டும் என்ன அவற்றின் தனித்தன்மைகள் என்ன என்பதைப் பார்ப்போம் WordPress Post ஒரு முறையான WordPress Post எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை தனியாக பார்ப்போம். ஒரு WordPress Post என்பது பல்வேறு அம்சங்களைக் கொண்டதாக அமைக்கலாம். அதற்கு Categories, Tag என பல கட்டளைகளைக் கொடுத்து அதனை கூகுளின் பக்கத்திற்கு கொண்டு சேர்க்க … Read more

WordPress Admin Dashboard

WordPress dashboard

WordPress Admin Dashboard WordPress ல் உள்ள அனைத்து வகையான கட்டுப்பாடுகளையும் உள்ளடக்கிய பகுதியாக Admin Dashboard உள்ளது. இதில் நாம் பயன்படுத்தவிருக்கும் அனைத்தும் வரிசையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். நீங்கள் பயன்படுத்தும் WordPress Theme மற்றும் WordPress Plugin ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு இது மாறுபடும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் ஒரு புதிய WordPress Dashboard எவ்வாறு இருக்கும் என்பது அறிய முடியும். அதில் Post, Media, Page, Comments, Appearance, Plugins என்று தொடர்ச்சியாக இருப்பதை பார்க்கமுடிகிறது. … Read more